Spolek rodičů

Rada rodičů, složená ze zástupců jednotlivých tříd, se schází 2x do roka, vždy před třídními schůzkami.

1x ročně vždy na přelomu září a října je vybírán příspěvek ve výši 200,-Kč na žáka (platí jen nejstarší ze sourozenců).

Z takto vybraných příspěvků spolek formou sponzorského daru škole pomáhá hradit tyto výdaje:

  •  Cestovné na soutěže
  •  Občerstvení u maturit do výše 1.000,-Kč/ třída
  •  Dárky pro vyznamenané maturanty  
  •  Odměny pro studenty, kteří uspěli v soutěžích – odměny jsou formou poukázek

Partnery pro příjem poukázek za odměny za umístění v soutěžích v aktuálním školním roce jsou:

Knihkupectví u Vondrů

Sport Schwarzkopf

Elektronika Dach

Sportoviště Sušice – Bazén

Sirkus – kultura, kino

Dále SRPŠ pomáhá maturantům s přípravou darovacích smluv na maturitní plesy. 

Přehled hospodaření spolku je každoročně vyvěšen při jarních třídních schůzkách na nástěnce školy. 

Výroční zprávy spolku, usnesení o e-mailovém hlasování Rady spolku jsou k dispozici na vyžádání u předsedkyně spolku (e-mailový kontakt: gymsu-rodice@seznam.cz).

Stanovy spolku